Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego

Poniżej zamieszczamy wykaz kodów numerycznych i odpowiadających im jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego. W celu wyszukiwania prac według jednostek należy wybrać jedno z pól: Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.

Kod Nazwa jednostki organizacyjnej Kod Nazwa jednostki organizacyjnej
000000 Autor spoza Uczelni 400010 Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
100000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Humanistycznego 400100 Instytut Matematyki
100001 Doktorant Wydziału Humanistycznego 400200 Instytut Fizyki
100002 Emeryt Wydziału Humanistycznego 400300 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych (od 2016 r.: Instytut Informatyki)
100100 Instytut Filologii Polskiej (w ramach Wydz. Humanistycznego - do 2009 r.) 400400 Instytut Techniki
100200 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (w ramach Wydz. Humanistycznego - do 2009 r.) 400500 Katedra Chemii (samodzielna do 2005 r. włącznie)
100300 Instytut Filologii Rosyjskiej (samodzielny do 2002 r. włącznie) 500100 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (od 2014 roku: Centrum Języków Obcych)
100400 Instytut Historii (od 2015 r.: Instytut Historii i Archiwistyki) 500200 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2012 roku: Centrum Sportu i Rekreacji UP)
100500 Instytut Filozofii i Socjologii 600100 Biblioteka Główna
100600 Instytut Politologii 600200 Archiwum
100700 Instytut Neofilologii (w ramach Wydz. Humanistycznego - do 2009 r.) 600300 Wydawnictwo Naukowe UP
200000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Pedagogicznego 600400 Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji (Od 2011 roku: Centrum Obsługi Informatycznej)
200001 Doktorant Wydziału Pedagogicznego 600500 Administracja Centralna
200002 Emeryt Wydziału Pedagogicznego 600510 Biuro Promocji i Karier
200010 Biblioteka Wydziału Pedagogicznego 600600 Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń
200100 Instytut Nauk o Wychowaniu 600700 Studium Kształcenia Nauczycieli
200200 Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej (od 2004 roku: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej) 700000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Sztuki
200300 Katedra Pedagogiki Specjalnej (od 2011 roku: Instytut Pedagogiki Specjalnej) 700001 Doktorant Wydziału Sztuki
200400 Katedra Psychologii 700002 Emeryt Wydziału Sztuki
200500 Katedra Historii Oświaty i Wychowania (samodzielny do 2013 r. włącznie) 700010 Biblioteka Wydziału Sztuki
200600 Instytut Sztuki (przekształcony w Wydział Sztuki od 2008 r.) 700100 Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
200700 Pracownia Technologii Nauczania (od 2009 roku: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, samodzielna do 2013 r. włącznie) 700200 Instytut Grafiki i Wzornictwa
200800 Katedra Badań i Studiów nad Dzieckiem 700300 Katedra Multimediów
200900 Katedra Edukacji Obronnej (od 2009 roku: Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej; od 2014 roku: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej) 700400 Katedra Intermediów
201000 Instytut Pracy Socjalnej 700500 Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
300000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Geograficzno-Biologicznego 800000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Filologicznego
300001 Doktorant Wydziału Geograficzno-Biologicznego 800001 Doktorant Wydziału Filologicznego
300002 Emeryt Wydziału Geograficzno-Biologicznego 800002 Emeryt Wydziału Filologicznego
300100 Instytut Geografii 800100 Instytut Filologii Polskiej (od 2010 r. - w ramach Wydz. Filologicznego)
300200 Instytut Biologii 800200 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (od 2010 r. - w ramach Wydz. Filologicznego; od 2016 r.: Instytut Nauk o Informacji)
400000 Autor spoza Uczelni afiliujący do Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 800300 Instytut Neofilologii (od 2010 r. - w ramach Wydz. Filologicznego)
400001 Doktorant Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 900100 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
400002 Emeryt Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego    

Powrót